Algemene voorwaarden & Privacy Beleid

H ART stelt deze website samen met veel aandacht en zorg voor de correctheid en juistheid van de aangeboden informatie. Helaas kan H ART ondanks al deze inspanningen niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie steeds volledig, juist, correct of nauwkeurig is.
Waar nodig kan H ART deze informatie eenduidig aanpassen en updaten zonder hiervoor voorafgaande verwitting van te geven. De teksten op deze website zijn niet onderhevig aan officiëel karakter.

Indien de informatie op de H ART website niet correct is, zal H ART al het mogelijke doen om dit euvel zo snel mogelijk te verhelpen.
Indien u onjuistheden vaststelt, gelieve onze redactie te verwittigen.
H ART doet ook zijn uiterste best om technische onderbrekingen te voorkomen, wij kunnen echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet bereikbaar zijn van de website en garanderen dat deze volledig vrij is van technische problemen.

H ART kan niet aansprakelijk gesteld worden rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op uw computersysteem.

Hyperlinks en verwijzingen

De links naar andere websites welke op de H ART website gepubliceerd worden zijn buiten de controle van H ART en H ART kan dan ook geen verantwoording afleggen voor de inhoudelijke waarde van deze links, noch technisch functioneren, beschikbaar zijn of volledig zijn van de verstrekte informatiebronnen en websites. Deze links worden u aangeboden teneinde informatie te verstrekken. H ART aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Auteursrechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van H ART.

Bescherming van persoonsgegevens

H ART hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. In het kader van de Europese wetgeving op de gegevensbescherming van 25 Mei 2018 (AVG, ALgemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR, General Data Protection Regulation) bieden wij een transparant inzicht op de manier waarop wij omgaan met de persoonlijke gegevens en informatie die wij verzameld hebben of verzamelen via onze website.

Het merendeel van de informatie op onze website is vrij toegankelijk, zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In sommige gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Meer hierover verder in dit privacy beleid.
Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook de AVG of GDPR richtlijnen zoals vooropgesteld door Europa en in voege getreden op 25 Mei 2018.

Voor algemene vragen kan u ook steeds terecht op ons secretariaat:

H ART
Kleine Markt 7-9, bus 26
B-2000 Antwerpen
België

Tel: +32 (0)3 232 02 41

E-mail: de H ART redactie

Welke gegevens verzamelen wij?

H ART verzameld enkel persoonlijke gegevens in het kader van een informatie aanvraag (via e-mail), een abonnementsaanvraag (via een formulier op onze website) of bij het indienen van een advertentie aanvraag (via een formulier op onze website).
Uw persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt zodat wij de door u gevraagde informatie correct kunnen verstrekken of de aan u geleverde online dienst optimaal kunnen verlenen.

Voor een abonnementsaanvraag verzamelen wij minimaal volgende gegevens: uw naam, voornaam, straat, huisnummer, postcode, gemeente/stad, e-mail adres, telefoon nummer. Optioneel kunnen wij vragen naar uw bedrijfsgegevens en indien van toepassing een BTW nummer.
Voor een advertentieaanvraag, in te dienen via de link "Bestellen advertenties", verzamelen wij minimaal volgende gegevens: uw bedrijfsgegevens inclusief adres, BTW nr, e-mail adres en telefoonnummer alsook de naam en voornaam van de contactpersoon. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om ook in te tekenen op een abonnement voor H ART magazine, waarbij wij deze gegevens aanwenden voor het activeren van uw abonnement.

Uw gegevens en derde partijen

H ART doet beroep op diensten van Diract voor abonnementsopvolging en advertentieopvolging. Diract gaat, net zoals H ART, op een zorgvuldige manier om met uw persoonlijke gegevens. U kan Diract bereiken via h-art@diract.be.
H ART zal in geen gevan uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden en niet aanwenden voor marketing doeleinden, tenzij het u verstrekken van informatie waarvan H ART deze ziet als een nuttig kader in het "aanbieden van informatie".

Zoals elke moderne website maakt de H ART website ook gebruik van Cookies, dit voor het bijhouden van statistische gegevens.

H ART maakt gebruik van Google Analytics voor het analyseren en traceren van de gebruikerservaringen op onze website, rapporten in te kijken rond bezoekersaantallen enz. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Hoe bewaren wij uw gegevens?

H ART zal enkel abonnementsaanvragen bewaren in een beveiligde databank. Onze website is voorzien van een SSL certificaat welke zorgt voor een beveiligde verbinding, elke gegevensoverdracht van en naar onze server zal gebeuren via een geëncrypteerde verbinding. U kan ten allen tijde vragen om uw gegevens te verwijderen uit onze databank door een mail te zenden naar onze redactie. Uw persoonlijke informatie die wij bewaard hebben is slechts toegankelijk voor bevoegde werknemers.

Uw gegevens verwijderen

U heeft het recht uw gegevens te laten verwijderen uit onze databank voor zo verre wij uw gegevens niet langer nodig hebben om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bvb. met het oog op facturatie en boekhoudkundige verplichtingen. Voor meer informatie over het verwijderne van uw gegevens uit onze databank kan u terecht bij onze redactie.

Wijzigingen van ons privacy beleid

Aangezien het wettelijk kader nu en dan kan wijzigen, kan het nodig zijn dat wij ons privacy beleid aanpassen. Wij raden u dan ook aan om op regelmatige basis onze website te bezoeken en ons privacy beleid en disclaimer te raadplegen.